SUPERVISIE, Creatieve Therapie

Kleinlooh

Renée Wolters

‘To confront a person with his shadow
is to show him his own light.
Once one has experienced a few times
what it is like to stand judgingly
between the opposites, one begins
to understand what is meant by the self.
Anyone who perceives his shadow
and his light simultaneously sees himself
from two sides and thus gets in the middle.‘
(Carl Gustav Jung 1959)


Supervisie is het onder begeleiding leren reflecteren, op eigen werkervaringen. De ‘supervisant’, leert het eigen handelen te onderzoeken waardoor hij/zij hierin inzicht kan verwerven en dit kan verbeteren. Supervisie geeft zicht op welke werksituaties problemen (kunnen) opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen op elkaar afgestemd. Je wordt begeleid om je eigen werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst.


Voor wie
Creatief (vak) therapeuten, studenten creatieve therapie en mensen die;
- lichaamsgericht werken met mensen.
- (vak) therapeutisch werken in een psychiatrische setting.
- (vak) therapeutisch werken met mensen in een GGZ zorginstelling of privé-praktijk.
- supervisiebegeleiding willen waarbij het lichaam en beweging een belangrijke plaast innemen.


Werkwijze
De supervisiebegeleiding vindt plaats in de traditie van de LVSC waarbij er ook aandacht kan zijn voor het 'aan den lijve ervaren' d.m.v verschillende 'belevingsgerichte werkvormen'. Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De bijeenkomsten vinden in principe om de 2 weken plaats. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn en bepaalt wat hij/zij in de bijeenkomst aan de orde wil laten komen.
Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn: het werken met cliënten, de omgang met collega’s, overdracht en tegenoverdracht etc.

Simone Kleinlooh is als supervisor verbonden aan de Hoge School Zuyd: Opleiding Creatieve Therapie. Als lid en supervisor is zij geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en is daarmee gebonden aan de gedragscode van de LVSC.


De supervisie is geldig voor registratie van vaktherapeuten binnen de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).